تجربه ما ، راهنمای شما

تجربه ما ، راھنمای شما

بھترین جراح بیني

تجربه ما ، راهنمای شما مھمترین نکته ای که در ھنگام انتخاب پزشک باید مورد توجه قرار دھید تحصیلات پزشک است. پزشک متخصص گوش، حلق و بینی بھترین گزینه برای انجام عمل جراحی زیبایی بینی به شمار می آید؛ مخصوصا اگر بینی شما دارای ایرادات ساختاری باشد و نیاز باشد که پزشک آناتومی بینی را ترمیم و اصلاح نماید. دکتر کمال ھادی متخصص گوش، حلق و بینی ھستند و در زمینه انجام جراحی زیبایی بینی و صورت تخصص و مھارت کامل دارند. ایشان علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز در امتحانات بورد تخصصی قبول شده و اجازه کار دارد.تجربه ما ، راهنمای شما 

بھترین جراح بیني

دادن مشاوره کامل

دکتر ھادی بلافاصله بعد از معاینه بیمار و مشاھده داخل بینی تشخیص نوع بیماری موجود در بینی (انحراف تیغه و پولیپ) نوع بینی ( استخوانی، گوشتی و یا ترکیب ھر دو) برای بیمار وقت گذاشتھ و با توجه به سن، جنس، شغل و حرفه بیمار در مورد نتیجھ عمل جراحی صحبت می کند. دکتر ھادی با تمایل و خواست بیمار در محیط ھای گرافیکی کامپیوتری عکس بیمار را ادیت می کند و در خصوص نتیجه تقریبی عمل جراحی و شکل و فرم بینی و صورت بیمار که در آینده چه شکلی خواھد شد صحبت می کند و به این ترتیب انتظارات بیمار را واقع بینانه می کند. با او تبادل نظر می کند، تا بیمار بداند در آینده چه شکلی خواھد شد.تجربه ما ، راهنمای شما

دانش ایجاد تناسب در اعضای صورت

یکی از مھمترین معیارھای ھای زیبایی در دنیا داشتن تناسب در بین اعضای صورت است. زیبایی به صورت علمی با آنچه ما می دانیم تفاوت دارد. در بین اعضای صورت تناسب ھایی وجود دارد که به کمک علوم ریاضی و ھنر انجام می گیرد. برای مثال تناسب طول بینی با ارتفاع آن، تناسب فرورفتگی نزدیک پیشانی با قوز روی بینی، تناسب اندازه چشم ھا با پھنای بینی، و … ھمگی باید رعایت شود تا بینی شما زیبا شود. از ھمه مھمتر بینی عمل شده برای صورت بیمار مناسب بوده و ظاھر بیمار جذاب و فریبنده شود. بھترین پزشک جراح بینی باید علم و دانش کافی برای ایجاد تناسب بین اعضای صورت داشتھ باشد. دکتر ھادی با نشان دادن این تناسب ھا سعی می نمایند بیمار را آگاه و قانع کنند که این فرم بینی برای او مناسب نیست و اگر بیمار تمایل داشته باشد فرم بینی ای را که برای او مناسب است طراحی و به او نمایش می دھد. این کار باعث می شود بیمار نمایی کلی از نتیجه عمل را بداند و کمی از استرس و اضطراب او قبل از عمل کاسته شود.

دانش ایجاد تناسب در اعضای صورت

داشتن صبر و حوصله

شاید این گزینه کمی برای شما تعجب آور باشد که داشتن صبر و حوصله چرا باید یکی از نشانه ھای بھترین پزشک جراح زیبایی باشد؟ زیرا کلنجار رفتن با بعضی از بیماران و قانع نمودن آنھا نیاز به صبر و حوصلھ زیادی دارد. اگر بیمار بهدلایلی ھمچون گذراندن دوران نوجوانی خواستھ ای از پزشک داشتھ باشد که منطقی به نظر نرسد پزشک دو راه پیش رو دارد یا باید بتواند با صبر و حوصلھ بیمار را قانع نموده و بھترین کار را انجام دھد و یا روی وجدان کاری خود پا گذاشته و ھر آنچه بیمار می خواھد عملی نماید.تجربه ما ، راهنمای شما

تجربه کافی

انجام بعضی عمل ھای زیبایی که با ترمیم ساختار بینی ھمزمان انجام می شود گاھی نیاز به تجربه دارد. پزشکی که در انجام عمل ھای ترمیمی و ھمچنین بازسازی ساختار بینی تبحر کافی نداشتھ باشد ممکن است قادر به انجام چنین عمل ھای دشواری نباشد. علاوه بر انحراف تیغه بینی، داشتن پولیپ بینی، گاھی بیمار در اجزای دیگری مانند مدخل بینی، دیواره ھای بینی، شاخک ھای بینی مشکلات ساختاری دارد و یا نامتقارن بودن بینی و صورت کار را دشوار می کند. پزشک باید آن مشکلات را حین عمل جراحی زیبایی بینی بازسازی نموده و تنفس بیمار را نرمال نماید. اگر بیمار بعد از عمل جراحی زیبایی بینی تنفس درستی نداشتھ باشد می توان ادعا داشت که جراحی با موفقیت انجام نگرفته است ھر چند بینی بیمار بسیار زیبا و متناسب شده باشد. اولین اصل در انتخاب بھترین پزشک جراح زیبایی بینی این است که او بتواند اولا تنفس بیمار را بھبود بخشد و در مرحلھ دوم بینی زیبا و متناسب با صورت او طراحی و اجرا نماید.

اھمیت دادن به خواسته بیمار

ھمانطور که گفتیم در جلسه مشاوره بین پزشک و بیمار باید به نتیجه کلی برسیم که ھم بیمار از چھره خود راضی باشد و ھم انجام چنین عمل جراحی زیبایی بینی از لحاظ علمی شدنی باشد. اگر پزشک دانش، مھارت، تجربه و وجدان کاری داشتھ باشد که حتما از پس کار بر خواھد آمد و نتیجه عمل را به خواسته بیمار نزدیک خواھد کرد. در غیر اینصورت بعد از عمل جراحی شما با چھره ای خلاف آنچه در نظر داشتید مواجه می شوید. چه بسا بیمارانی که بعد از عمل جراحی نه تنھا از چھره خود راضی نشده اند بلکه در نظر خود زیبایی خود را بعد از عمل از دست داده اند و افسردگی به سراغ آنھا آمده است. این اتفاقات ناگوار نتیجه شناخت ناکافی از رزومه، روش کاری و سلیقه جراح از سوی بیمار است.

اھمیت دادن به خواسته بیمار

داشتن وجدان کاری

بعد از به پایان رسیدن دوران تحصیل پزشکان قسم یاد می کنند که برای درمان بیماران خود از ھیچ اقدامی که به سود بیمار است دریغ نکنند. اما متاسفانه در بین پزشکان متخصص جراحی زیبایی، افرادی وجود دارند که به سلامت بیمار خود بی توجھ ھستند و سعی دارند که فقط کاری را که بیمار خواستھ، بدون انجام کارھای ساختاری که در ظاھر دیده نمی شوند آن را انجام دھند و ھزینھ خود را دریافت نمایند. دکتر کمال ھادی با بررسی وضعیت بیمار سعی می کند اختلالات ساختاری را اصلاح کند، تنفس خوب و راھھای ھوایی مناسب را در بھترین فرم بینی ایجاد کند. چھ بسیار بیمارانی که با کوچک نکردن بینی به بھانه خط برش پره بینی، شکل متناسبی نخواھند داشت. چھ بسیارند پزشکانی که برای کوتاه شدن مدت جراحی بعضی کارھای مورد نیاز را انجام نمی دھند و بیمار بعد از عمل در تنفس خود به مشکل جدی برخود می نماید.

وقت گذاشتن برای بیمار

پزشک باید وقت گذاشته و بعد از جراحی پاسخگوی بیمار باشد. بیمار را از نظر روحی روانی حمایت کند. پزشکی که به ھر دلیلی مشغولیت ھای کاری و غیر حرفھ ای زیادی داشتھ باشد نمی تواند بھترین جراح باشد. بھتر است پزشکانی را برای جراحی خود انتخاب نمایید که فقط کار آنھا جراحی باشد و ھمچنین بیش از اندازه مشغول نباشند. شاید به نظر برسد که پزشکی که مراجعھ کننده زیادی دارد مھارت بیشتری دارد، اما الزاما درست نیست. برای یافتن بھترین جراح بینی کافیست علاوه بر بیمارانی که به تازگی عمل شده اند، بیماران سالھای قبل او را ببینید، که نشاندھنده مھارت و تبحر او از سویی، و نمایانگر وجدان کاری او از دیگر سو است.

دستمزد معقول

ھمانطور که می دانید جراحی زیبایی بینی تحت پوشش بیمه درمانی نیستند و بیمار باید تمام ھزینه ھای درمانی خود را پرداخت نماید. در این بین ممکن است با تبلیغاتی مواجه شوید که با کمترین ھزینه، جراحی زیبایی بینی را انجام می دھند. بھتر است کیفیت کار را فدای ھزینھ نکنید؛ چرا که در صورت موفقیت آمیز نبودن جراحی زیبایی بینی عمل ھای ترمیمی نیز علیرغم ھزینھ بیشتر، نمی تواند آنچنان نتیجھ بخش باشد. پس بھتر است سراغ پزشکانی بروید که از لحاظ ھزینه قیمت ھای معقولی درخواست می کنند. لذا شایسته است ملاک را قیمت عمل جراحی در نظر نگیرید با اینکه ھیچ ارزانی بی دلیل نیست اما نباید برای انجام عمل جراحی ھزینه اضافی پرداخت نمایید. پزشکی کھ قیمت معقولی برای درمان بیمار در نظر بگیرد و اولویت او برای کار پول و مادیات نباشد را می توان بھترین پزشک جراح بینی دانست. البته به این نکته نیز توجه داشته باشید اگر بینی علاوه بر زیبایی نیاز به انجام عمل ھای جراحی بازسازی ساختار داخلی بینی داشتھ باشد ھزینه ھای عمل افزایش می یابد.

دستمزد معقول

چگونھ بھترین جراح بیني را بیابیم

تجربه ما ، راهنمای شما از آنجایی کھ جراحی زیبایی بینی عمل جراحی ضروری نیست بھتر است برای انتخاب بھترین جراح بینی عجلھ نداشتھ باشید. امروزه تمام پزشکان متخصص از عمل ھای انجام شده البومی تھیه می کنند و آن را به بیماران خود ارائه می دھند، کھ امروزه در سایت (تارنما) و یا در رسانھ ھای اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک و اینستاگرام شخصی و کاری به نمایش می گذارند. با این کار بیمار می تواند به راحتی رزومه پزشک را بررسی نماید. سعی کنید تحقیق از بیماران تازه عمل شده نیز داشته باشید. این افراد رزومه بھتری برای کار پزشک ھستند. درباره مدرک تحصیلی، سابقه کاری، میزان تخصص پزشک و مجوزھای ضروری انجام عمل جراحی زیبایی تحقیق کنید و بی گدار به آب نزنید. بھتر است توصیه ھای و گفته ھای پزشک را به خوبی گوش دھید و اگر چند پزشک برای انجام عمل جراحی روی بینی شما موارد مشترکی را ذکر کردند اصرار خود را کم نمایید. گاھی ممکن است پزشکی که خودش به دلایلی انجام جراحی شما را قبول نمی کند و به شما بگوید: “ھر کسی بخواھد شما را عمل کند بینی شما خراب می شود.“ این گفتار غیر حرفا ای، شما را نگران نکند. ھمه پزشکان توانایی ھای یکسان ندارند.

نوشتهٔ پیشین
چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟
نوشتهٔ بعدی
عمل بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)