نگرانی جراحی زیبایی بینی

آیا جراحي بیني ترسناک است؟

نگرانی جراحی زیبایی بینی در بین افرادی که تصمیم دارند جراحی بینی انجام دھند ھستند افرادی که از انجام جراحی زیبایی بینی می ترسند. البته اگر قصد آنھا از انجام جراحی بینی زیباتر شدن است می توانند از این کار خودداری نمایند اما اگر دارای مشکلات ساختاری در بینی ھستند انجام عمل جراحی بینی برای آنھا الزامی به نظر می رسد و باید بر این ترس خود غلبه نمایند. ترس یک مکانیسم دفاعی بدن است که ناشی از فقدان یا کمبود دانش و آگاھی از آن پدیده است و در اثر یک خاطره بد در گذشته، شنیده ھا و دیده ھای قبلی فرد به وجود می آید. ترس از بیھوشی ترس از بیھوشی یکی از شایع ترین ترس ھایی که افراد در تمامی عمل ھای جراحی با آن مشکل دارند. در این نوع ترس، بیمار می ترسد که بعد از بی ھوشی به ھوش نیاید؛ اما امروزه شرایطی در علم به وجود آمده است که امکان چنین حادثه ای تقریبا صفر است.

دلیل کاھش احتمال مرگ در اثر بیھوشی را در ادامه خواھیم گفت

• پیشرفت در دستگاه ھای اتاق عمل امروزه با توجه به پیشرفتی که در علم به وجود آمده اتاق ھای عمل یکی از امن ترین مکان ھا برای درمان بیمار شده است. دستگاه ھای مختلفی در زمان جراحی به بیمار متصل می شود و در طی عمل به کمک متخصص بیھوشی ارگانھای حیاتی بیمار را کنترل کرده و در پایان عمل بیمار بھوش آمده و زندگی خود را مانند قبل از عمل ادامه می دھد.

• حضور متخصص بی ھوشی در اتاق عمل امروزه متخصصین بی ھوشی نوزادان را برای انجام عمل قلب باز بی ھوش می نمایند و بعد از چندین ساعت عمل سخت نوزاد به ھوش آمده و به زندگی خود ادامه می دھد. انجام عمل جراحی زیبایی بینی یکی از آسان ترین عمل ھای جراحی در زمینه بی ھوشی می باشد.برای یک فرد سالم احتمال خارج نشدن از بی ھوشی وجود ندارد.

دلیل کاھش احتمال مرگ در اثر بیھوشی را در ادامه خواھیم گفت

• پیشرفت در صنایع دارویی علاوه بر دستگاه ھای فوق پیشرفته، پزشکان و کادر مجرب بیھوشی، که در زمان جراحی علائم حیاتی را کنترل می کنند، امروزه داروھای بی ھوشی نیز پیشرفت نموده و داروھایی با ضریب ایمنی بالا و عوارض کم در اتاق عمل استفاده می شود. در گذشته بعد از بی ھوشی تا مدتی بیمار درگیر عوارض بیھوشی بود؛ اما امروزه چنین عوارضی در بیماران مشاھده نمی شود و بیماران بلافاصلھ بعد از به ھوش آمدن می توانند زندگی عادی داشته باشند. ترس از درد ترس از درد از دیگر مشکلاتی است که بعضی افراد را قبل از انجام عمل جراحی به استرس می اندازد. سطح تحمل درد در ھر فرد متفاوت است. حتما در اطراف خود دیده اید که افرادی بعد از یک تلنگر، آه و نالھ می کنند در حالی که بعضی دیگر دردھای شدید را به آرامی مدیریت می نمایند. پس نمی توان قضاوت نمود که بیمار بعد از انجام عمل جراحی چھ میزان درد را تحمل می کند. از سوی دیگر درد در عضو آسیب دیده از حرکت عضو یا متٱثر شدن آن است. از آنجا که بینی عضوی است که میتوان آن را بیحرکت نگاه داشت، میتوان گفت پس از جراحی بینی درد وجود ندارد و آن حس بد، تورم و انسداد موقت بینی است که در پاره ای از افراد درد تعبیر میشود. پس میتوان گفت درد در بیماران متفاوت است و پزشک برای کنترل درد تدابیری می اندیشد تا بیمار بتواند زندگی عادی و دوران نقاھت مطلوبی داشته باشد. برای پیشگیری از درد بعد از انجام جراحی بینی می توانید توصیه ھای زیر را در دستور کار قرار دھید.

• معمولاً دو روز بعد از جراحی بیمار می تواند فعالیت روزانه خود را آغاز نماید اما این یک قانون نیست و بعضی افراد نیاز به زمان بیشتر و بعضی دیگر در کمتر از این زمان کار خود را شروع می کنند.

• داروھای تجویز شده پزشک را دقیقا در زمان مشخص مصرف نمایید. با این کار نھ تنھا درد در شما کنترل می شود، بلکه از بروز مشکلاتی چون عفونت، التھاب و … جلوگیری می شود و طبیعتا درد ناشی از به وجود آمدن این چنین مشکلات را نیز تحمل نخواھید کرد.

• بالا نگه داشتن سر و استفاده از کمپرس آب سرد در ٢۴ ساعت اولیھ بعد از عمل کمک خوبی به کاھش ورم و درد بینی می نماید.

• غذاھای نرم مصرف کنید که نیاز به جویدن کمتر باشد.

امروز جراحی بینی، یکی از آسانترین انواع عمل ھای جراحی به شمار می آید که بیمار در آن درد و خونریزی فوق العاده کمی را تجربه می کند. نگرانی جراحی زیبایی بینی ،از این رو ترس از درد کاملا اشتباه است زیرا پزشک با تجویز مسکن ھر نوع دردی را تحت کنترل در می آورد. ترس از موفق نبودن عمل متاسفانه ھستند افرادی که برای انجام عمل جراحی بینی و مشکلات ساختاری بینی به پزشک مراجعه نموده اند و بعد از عمل نه تنھا بینی زیبایی نداشته اند، بلکه مشکلات تنفسی آنھا ھم حل نشده است. این قضایا باعث ایجاد نگرانی و استرس در بیمار می شود. برای مدیریت این مشکل باید در انتخاب پزشک دقت کافی داشته باشید. در صورتی که بینی بیمار دچار مشکلات ساختاری باشد و بیمار در تنفس دچار مشکل باشد، باید برای عمل بینی به سراغ متخصص گوش، حلق و بینی برود. اصولا متخصصین گوش، حلق و بینی علاوه بر عمل جراحی زیبایی روی مشکلات بینی نیز تسلط کافی دارند و این توانایی را دارند که ھمزمان با زیبایی بینی مشکلات تنفسی بیمار را نیز برطرف نمایند.

دلیل کاھش احتمال مرگ در اثر بیھوشی را در ادامه خواھیم گفت

یکی از مسایلی که به بیمار کمک می کند رزومه پزشک است

امروزه پزشکان از نمونه ھای جراحی خود آلبومی تھیه نموده اند که شما می توانید با مقایسه خود با افراد تحت عمل از کار پزشک خود اطمینان حاصل نمایید. تا قبل از عمل این پزشک است که باید کار خود را به درستی انجام دھد اما بعد از عمل جراحی این بیمار است که با مراقبت ھای دقیق نتایج عمل را تضمین می کنید. استفاده از داروھا، درست بستن چسب، شستشوی بینی، استراحت مناسب و … کارھایی که بیمار باید بعد از عمل انجام دھد. ترس از نتیجه عمل بیشترین ترس در میان افراد که قصد عمل جراحی دارند ترس از این است که به نتیجه دلخواه خود نرسند. در این زمینه اولا باید واقع بین بود، ما معتقد ھستیم پزشک می تواند با دادن اطلاعات درست به بیمار توقع او را از بینی ایده آل منطقی و واقعی کند.

ترس از باقی ماندن جای بخیه از دیگر مشکلاتی است که بیماران را آزار می دھد. تکنیک ھای عمل جراحی بینی به گونه ای است که بینی از جاھایی که نیاز است شکافته می شود و بخیه می خورد که تا سر حد ممکن بعد از مدتی آثار زخم دیده نشود. مشکلاتی که بعد از عمل ممکن است پیش بیاید نیز از ترس ھای بیماران است. بیمار می ترسد مبادا بعد از عمل تنفس سختی داشته باشد و یا صدای او عوض شود. در توضیح این مسئله باید گفت بیماری که توقع واقع بینانه داشته باشد و ترجیح بدھد اشکالات و ایرادات بینی او حل شود نه تنھا با مشکلات گفته شده روبرو نخواھد شد بلکه تنفس بھتری بعد از عمل تجربه می کند و صدای او تغییری نخواھد کرد. این مشکلات بیشتر در افرادی که مدل ھای فانتزی و عروسکی را ترجیح می دھند پیش می آید.

یکی از مسایلی که به بیمار کمک می کند رزومه پزشک است

راھکار مقابله با ترس جراحی بینی

نگرانی جراحی زیبایی بینی، مااعتقاد داریم ترس ناشی از عدم آگاھی است و بیشتر از تصورات ذھنی است که ایجاد می شود؛ فکر کردن به مشکلات، درد، بی ھوشی، نتیجھ عمل، مشکلات بعد از عمل جراحی و … ھمه باعث استرس و اضطراب در بیمار می شود حال آنکه با کمی مثبت اندیشی می توانید تا مقدار قابل توجھی از این استرس و اضطراب بکاھید. ما توصیه می کنیم برای اینکه قبل از عمل جراحی بینی ترس و استرس کمتری داشته باشید بھتر است به چند نکته توجه نمایید.

• وقت خود را با مطالعه، بودن با دوستان و خانواده، دیدن تلویزیون و فیلم مورد علاقه تان، ورزش کردن و .. پر کنید. کمتر به عملتان فکر کنید.

• به روزھای خوب فکر کنید. با فکر کردن به مسایل خوب به مقدار قابل ملاحظه ای ترس و استرس از شما دور می شود.

• به پزشک اعتماد کنید. برای یافتن بھترین جراح بینی تمام تلاش خود را انجام دھید و بعد از یافتن پزشک به او اعتماد کنید. اگر پزشک انجام مدل خاصی از عمل را برای شما مقدور ندید به او گوش دھید و سعی کنید با پزشکتان در معنی و مفھوم بینی زیبا، به یک نظر واحد برسید.

• واقع بین باشید؛ فراموش نکنید دلیل انجام دادن عمل جراحی زیبایی بینی زیبایی صورت شما است.

• برای دوران نقاھت آماده باشید و اسباب استراحت خود را از قبل فراھم کنید. برای مثال بعد از انجام عمل جراحی زیبایی بینی نیاز به مبل راحتی یک نفره و یا چند بالش دارید تا در زمان خواب سرتان را بالا بگیرید. کمپرس آب سرد برای کاھش التھاب و ورم مفید است.

• بدون مشورت پزشک آرامبخش مصرف نکنید. اگر استرس شما زیاد است آن را با پزشک در میان بگذارید تا در صورت نیاز برای شما آرامبخش تجویز نماید اما به ھیچ عنوان خود سرانه ھیچ نوع آرامبخشی مصرف نکنید.

امتیاز دهید
نوشتهٔ پیشین
عمل بیني در افرادی که بیماری دیگری دارند
نوشتهٔ بعدی
رینوپلاستی بینی های گوشتی

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)