چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟

چه وقت ھائی عمل جراحی زیبائی بینی انجام میشود 

بخش نخست: چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟ عمل بینی امروزه در ایران طرفداران زیادی دارد و انگیزه اکثر افراد از انجام این عمل افزایش زیبایی ظاھری آنھا است. اما در این میان ھستند افرادی که به دلیل مشکلاتی در ساختار داخلی( غضروفی یا استخوانی) بینی که تنفس سختی برای آن ھا ایجاد کرده است، یا به خاطر پی آمدھای تنفس دھانی عمل جراحی زیبایی بینی را انجام می دھند ما (دکتر کمال ھادی) با انجام عمل جراحی بینی می توانیم ظاھر بینی بیمار را زیبا نموده و مشکلات داخلی آن را اعم از انحراف بینی و بزرگی شاخک ھای داخل بینی و حتی پولیپ بینی را نیز به طور ھمزمان برطرف نماییم. در این بخش ما به طور کلی به مشکلات، چرا ھا و دلایلی می پردازیم که در ظاھر بینی بیماران وجود دارد و آن ھا را به انجام عمل جراحی زیبائی بینی ترغیب می کند. این عوامل عبارتند از:

چه وقت ھائی عمل جراحی زیبائی بینی انجام میشود 

• بیماری که بینی بزرگی دارد.

• بیماری که دارای قوز بینی است.

• سوراخ ھای بینی بیمار بیش از اندازه بزرگ یا کوچک است.

• بینی بیمار پھن است.

• نوک بینی بیمار دچار افتادگی است.

• نوک بینی بیمار به شکل جعبه ، یا گرد و توپ مانند است.

• نوک بینی بیمار با صورت او فاصله زیادی دارد.

• نوک بینی بیمار دو شاخه است.

• پل بینی(تیغه یا پشت بینی) دچار شکستگی شده است و تقارن خود را از دست داده است، به طور مادرزاد کج بوده است یا در دوران بلوغ ظاھرش خراب شده است.

• بینی بیمار به دلیل وارد شدن ضربه، یا عمل ناموفق انحراف بینی زین اسبی شده است.

• بیمار قبلا عمل جراحی بینی ناموفق داشته و بینی بد شکل شده است.

روش کار :

ما (دکتر کمال ھادی)با بررسی مشکلات بیمار به کمک علم روز دنیا و عکسبرداری مشکلات بیمار و منشا آن را مشخص می نمائیم. بیشتر مشکلات ظاھری در پل بینی (تیغه بینی یا پشت بینی) و در قسمت استخوانی مشاھده میشود. این افراد ممکن است دچار مشکلاتی ھمچون انحراف و شکستگی استخوان یا غضروف بینی ھم باشند که تشخیص آن توسط معاینه ممکن می شود و با انجام رادیوگرافی و سی تی اسکن تائید می شود، سپس با بررسی مشکلات بینی به دقت آنھا را با بیمار مورد تبادل نظر قرار می دھیم. در طول مدت مشاوره نخست تغییراتی که نیاز است در بینی بیمار ایجاد شود را با توجه به وضعیت پوست، غضروف، استخوان و چھره بیمار و با در نظر گرفتن معیار ھای علمی زیبایی مورد تایید انجمن ھای زیبایی جھان در روی عکس ھای بیمار در کامپیوتر و در سه بعد صورت بیمار به او نشان می دھیم، یابی آن با تا بیمار تصویری از آنچه را که در آینده خواھد داشت بتواند ببیند و ضمن ارزیابی آن و مقایسه با خواستھای خودش بتواند تصمیم گیری نماید، چون تصاویر ایجاد شده دیجیتال ھستند و قابلیت تغییر دارند اگر نکته یا نکاتی در آن ھا مورد پسند بیمار نباشد، و اگر خواسته بیمار معقول باشد تغییر مورد نظر در عکس ھا داده می شود و مجددا ارزیابی می گردند، اگر نکته مورد نظر بیمار منطقی نباشد وی را با دلائل علمی قانع می کنیم وقتی نظرات به خواسته ھا نزدیک شدند و با بیمار به یک نضر رسیدیم، اقدام بعدی انجام خواھد شد. سرانجام در ضمن جراحی زیبایی بینی، مشکلات دیگری که در ساختار داخلی بینی وجود دارند به صورت ھمزمان آنھا را بر طرف می نمائیم. در ادامه دلایل ظاھری انجام عمل جراحی زیبایی بینی و نحوه بر طرف کردن مشکلات را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟

روش کار :

بزرگ بودن بینی

چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟ در صورتی که بیمار بینی استخوانی بزرگی داشته باشد، ما (دکتر ھادی) با عمل جراحی بینی باز و یا بسته استخوان بینی را تراش داده، و یا با تغییر شکل و اندازه آن به فرم و میزان مناسبی می رسانیم. و در صورتی که بیمار بینی گوشتی داشته باشد ضمن کم کردن حجم گوشت و دیگر بافت ھای نرم، با عمل پیوند غضروف که معمولا از تیغه بینی آورده شده است، غضروف ھای بینی که شکل بینی را مشخص می کنند را تقویت می کنیم تا بافت ھای گوشتی خود را تحمل نماید. ما مشکلات تنفس را حل کرده و بینی را به اندازه کافی کوچک می کنیم. اصولا عمل جراحی بینی برای افرادی با بینی استخوانی ورم کمتری دارند، زیرا اگرچه استخوان شکسته شده در دوره ترمیم و بازسازی متورم می شود ولی چون مقدار نسج نرم کمتری دارند، کمتر ورم می کنند و نتایج آن مدت کوتاھتری مشخص می شود. این در حالی است که بیمارانی با بینی گوشتی برای گرفتن نتیجه باید صبر بیشتری داشته باشند.

قوز بینی

قوز بینی مشکل شایع در افرادی است که بینی آنھا بزرگ است. این افراد اصولا از ظاھر بینی خود ناراضی ھستند و عمدتا برای برداشتن قوز بینی تن به انجام عمل جراحی زیبایی بینی می دھند. قوز بینی گاھی به دلیل فرورفتگی بیش از اندازه ریشه بینی (محل اتصال بینی به پیشانی) بیشتر نمایان می شود. باید خاطر نشان شود که پس از برداشتن قوز بینی پھنای پل بینی(پشت بینی یا به قول عوام تیغه بینی) خیلی زیاد می شود و باید استخوانھای بینی را از محل اتصال به صورت و پیشانی شکسته و به خط وسط جابجا کرد تا از پھنای بینی کاسته شود، این مسئله علت کبودی زیر چشم و صورت بعد از عمل جراحی زیبایی بینی است و ھرچه تعداد محل ھایی که برای فرم دھی بینی نیاز به شکستن دارند بیشتر باشند میزان ورم و کبودی بعد از عمل بیشتر است.

قوز بینی

افتادگی نوک بینی

افتادگی نوک بینی که موجب بلند شدن(دراز شدن) بینی میشود یکی از مواردی است که گاھی بیش از یک ساعت وقت جراح را می گیرد. ما (دکتر کمال ھادی) بر این باور ھستیم که عمده زیبایی بینی در یک سانتی متر پایین بینی، شامل برجستگی و شکل نوک بینی، فرورفتگی مختصر بالاتر از آن، شکل و حالت پره ھای بینی، اندازه زاویه لب و بینی، میزان نمایان بودن سوراخ ھای بینی است و برای زیبا شدن بینی باید در این قسمت ھنر و دانش جراح به نمایش گذاشته شود.

بزرگ بودن سوراخ بینی

بزرگ بودن سوراخ ھای بینی یکی از مشکلاتی است که باعث می شود بیمار تصمیم بگیرد بینی خود را عمل نماید. این مشکل برای ھر بیمار بسته به شرایط بینی به روش متفاوتی جراحی می شود. یکی از دلایلی که دکتر ھادی را بھترین جراح بینی گوشتی می خوانند این است که سوراخ ھای بینی را جوری کوچک می کند که در نھایت سوراخ ھای بینی مشابه و ھم اندازه شوند.

بینی پھن

پایین بینی از قسمت ھای مھم است و گاھی کاستن از پھنای آن مستلزم کار فراوان است که علاوه بر بینی روی بافت ھای صورت است و توضیح کار در این مقال نمی گنجد

نوک بینی پھن (جعبه ای، توپی)

جعبه ای شکل بودن نوک بینی یا توپی شکل بودن آن معمولا با سوراخھای گرد و نسبتا کوچک ھمراه ھستند. ما (دکتر کمال ھادی) در این موارد برای کاستن از پھنای نوک بینی، جمع کردن نوک بینی و زیبا کردن آن با تکنیک ھای مختلف نخست سوراخ ھای بینی را بزرگ میکنیم سپس آنھا را بطور نسبی کوچک میکنیم. تا تاثیرگزارترین و مھمترین قسمت بینی از نظر زیبائی، بھترین نمایش و ھماھنگی را با صورت داشته باشد.

نوک بینی پھن (جعبه ای، توپی)

برجسته بودن بینی (زیاد بودن فاصله نوک بینی تا صورت)

نا متناسب بودن اندازه برجستگی بینی با بلندی بینی ها مقدار زیادی زیبائی چھره را آسیب می رساند و رفع آن مستلزم عمل جراحی سنگینی است که به اصطلاح می توان گفت باید کوبید و از نو ساخت ھمه اجزا و قسمت ھای بینی را از ھم جدا کرد و با نسبت جدید آنھا را بازسازی کرد

شکستگی بینی یا انحراف ھرم بینی

بعد از شکسته شدن بینی، اگر جااندازی درست در فاصلھ یک تا دو ھفته بعد از شکستگی صورت نگیرد یا بیمار دارای انحراف بینی مادرزادی باشد، منجر به انحراف ھرم بینی می شود. گاھی انحراف ھرم بینی بدون شکستگی و در دوران بلوغ به تبعیت از انحراف مادرزادی تیغه وسط بینی ایجاد میشود و چون عوام دلیل کج شدن خودبخودی بینی در دوران بلوغ را نمیدانند، برای آن دلایل مختلفی بیان میکنند. در اینگونه موارد علاوه بر شکل نامناسب بینی، مشکل تنفسی ھم میتواند دلیل جراحی بینی باشد. لذا جراحی زیبائی بینی، با شناخت مشکلات ذکر شده و اصلاح آنھا، باید تنفس راحتی برای بیمار ایجاد کند.

دو شاخ بودن نوک بینی

پوست نازک و کمبود بافت چربی زیر پوست بینی موجب ھویدا شدن غضروف ھای بینی به شکل دو شاخه میشود، ما این مشکل را با پیوند غضروف نرم شده خود بیمار اصلاح می کنیم.

بینی زین اسبی

اصولا در صورتی که در قسمت پشت بینی(پل بینی یا به قول عوام تیغه بینی)، قوس بیش از اندازه وجود داشته باشد اصطلاحا به آن بینی زین اسبی گفته می شود. این مشکل اگر به صورت مادرزادی نباشد در اثر از بین رفتن غضروف تیغه میانی بینی در جراحی زیبایی بینی، بوجود آمده است، یا نتیجه غفلت از شکستگی تیغه میانی بینی در دوران کودکی است. ما(دکتر ھادی) به کمک غضروف ھای موجود در گوش یا دنده بیمار قوس به وجود آمده در پل بینی را پر نموده و بینی را به شکل طبیعی خود برخواھیم گرداند.

بینی زین اسبی

چه وقت ھایی عمل جراحی زیبایی بینی انجام می شود؟

در بخش نخست خاطرنشان شد که دلایل انجام عمل جراحی زیبائی بینی را در دو دسته

1-مشکلات و دلایل ظاھری

2- مشکلات و دلایل ساختاری و داخل بینی بررسی میکنیم.

در این بخش مشکلات و اختلالات ساختاری که زمینه عمل جراحی بینی را مھیا می کنند بررسی می کنیم، در راس این عوامل انحراف تیغه میانی بینی (Septum )که معمولا به اختصار انحراف بینی گفته میشود قرار دارد، زیرا انحراف بینی در روی فیزیولوژی بینی شامل پاکیزه کردن ھوای تنفسی ، تغییر دمای ھوای استنشاقی، مرطوب سازی ھوای دمی، سرعت جریان ھوا، میزان و نوع ترشح مخاطی بینی (Secretion Mucus , Serous ) حس بویایی و طنین صدا تاثیرگذار است، بنابراین ھرگونه اختلال در ساختار داخلی بینی می تواند تا اندازه ای مسایل ذکر شده را متاثر سازد. از قبیل: انحراف بینی سوراخ بودن تیغه وسط بینی(Perforation Septal) از بین رفتن تیغه وسط سوراخ ھای بینی (Columella) بزرگی بیش از اندازه ھر یک از شاخک ھا (Turbinates)سنگ بینی (Rhinolith) تنگی دریچه بینی (Stenosis Valve Nasal)

روش کار

ھمان طور که در بخش نخست رویکرد ما (دکتر کمال ھادی)با بررسی مشکلات بیمار و آگاھی دادن به بیمار در مورد کارکرد بینی و حفظ کارآئی بینی و متناسب سازی ساختار داخلی بینی و ھماھنگ کردن ظاھر آن با بقیهه اعضا صورت به کمک معیارھای علمی است. این افراد ممکن است دچار مشکلاتی ھمچون انحراف و شکستگی استخوان یا غضروف بینی ھم باشند که آن توسط معاینه و با تائید رادیوگرافی و سی تی اسکن تشخیص داده می شود و با بیمار مورد تبادل نظر قرار می دھیم. در طول مدت مشاوره نخست تغییراتی که نیاز است در بینی بیمار ایجاد شود را با توجه به وضعیت پوست، غضروف، استخوان و چھره بیمار و با در نظر گرفتن معیار ھای علم، چند و چون کار و تکنیک جراحی را تا حدی که آگاھی نسبی از روند و نتیجه عمل پیدا کند مورد گفت و شنود قرار می دھیم. پس از آگاه شدن بیمار و متعاقب آن ایجاد تفاھم، اقدام بعدی که انجام آزمایش ھای مورد نیاز جراحی است و در صورت نیاز مشاوره با ھمکاران محترم قلب، انجام خواھد شد. سرانجام در ضمن جراحی زیبایی بینی، مشکلات دیگری که در ساختار داخلی بینی وجود دارند به صورت ھمزمان آنھا را بر طرف می نمائیم. در ادامه مشکلاتی که انجام عمل جراحی بینی و احیانا زیبائی را لازم می سازد و نحوه بر طرف کردن مشکلات را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.

روش کار

انحراف بینی

تیغه میانی بینی که در زبان لاتین به آن سپتوم گفته می شود از ستون بین سوراخ ھای بینی موسوم به کولوملا شروع و به ارتفاع بلندی بینی تا گلوبینی که نازوفارنکس گفته می شود ادامه دارد و بینی را به دو پاساژ ھوایی (تونل) که در کنار ھمدیگر قرار دارند و با تیغه بینی از ھم جدا ھستند، قسمت می کند. در روی دیواره بینی ساختمان ھای استخوانی وجود دارند که به شاخک(توربینیت) موسوم ھستند. شاخک ھا که در ھر طرف بینی سه عدد ھستند توسط مخاطی اسفنجی با قابلیت انبساط زیاد پوشیده شده اند و فاصله اندکی از تیغه میانی بینی دارند. کاری که بینی (توسط مخاط پوشاننده شاخک ھا) انجام می دھد عبارت است به دام انداختن ذرات معلق در ھوای تنفسی به وسیله موھای ناحیه مدخل بینی و تاژک ھای پوشاننده مخاط بینی، ھمچنین گرم و مرطوب کردن ھوای استنشاقی، دو مورد اخیر به وسیله مخاط اسفنجی پرخون انجام می شود. با توجه به اینکه در ھر شرایطی در دوران رشد فرد نیاز او به ھوای تھویه شده گرم و مرطوب وجود دارد اگر کجی در تیغه میانی موجود باشد که به اصطلاح آن را انحراف بینی می نامند ، برای رفع نیاز بدن به ھوای گرم و مرطوب شاخک ھای بینی فاصله خود را با تیغه وسط بینی(سپتوم) حفظ می کنند که نھایتا منجر به بزرگی شاخک در یک سمت و کوچک شدن آن در سمت مقابل می شود. بطوریکه در موارد شدید یک طرف بینی کاملا مسدود میشود و تنفس تنھا از یک سمت ممکن است. برای رفع انحراف بینی کافیست قسمت استخوانی تیغه که با جابجا شدن از خط وسط در عبور جریان ھوا اختلال ایجاد کرده است، از مسیر جریان ھوا خارج گردد، اگر ساختار غضروفی سپتوم اختلال ایجاد کرده باشد، با تغییر شکل دادن آن مسیر باز می گردد و جریان ھوای طبیعی به تدریج برقرار خواھد گشت.

انحراف بینی

بینی زین اسبی

اصولا در صورتی که در قسمت پشت بینی(پل بینی یا به قول عوام تیغه بینی)، قوس بیش از اندازه وجود داشته باشد اصطلاحا به آن بینی زین اسبی گفته می شود. این مشکل اگر به صورت مادرزادی نباشد در اثر از بین رفتن غضروف تیغه میانی بینی در جراحی زیبایی بینی، بوجود آمده است، یا نتیجه غفلت از شکستگی تیغه میانی بینی در دوران کودکی است. ما(دکتر ھادی) به کمک غضروف ھای موجود در گوش یا دنده بیمار قوس به وجود آمده در پل بینی را پر نموده و بینی را به شکل طبیعی خود برخواھیم گرداند.

پرفوراسیون سپتوم

سوراخ شدن تیغه وسط بینی معمولا از عمل ناموفق انحراف بینی ناشی میشود، تا امروز من در تجربه شخصی سه مورد پرفوراسیون سپتوم به علت تمیز کردن غلط بینی با انگشت دیده ام Nose( (Piking اصلاح و ترمیم پرفوراسیون سپتوم به خاطر کمبود نسج در منطقه کاری بسیار پر مشقت است

از بین رفتن تیغه وسط سوراخ ھای بینی

کوتاه شدن اندک کولوملا را با روشھای پیچیده موضعی می توان اصلاح کرد، اما در مواقعی که آسیب جدی است، باز سازی آن مستلزم بھره گیری از پوست پیشانی است که از یک فلپ چرخشی با پایه عروقی کمک گرفته می شود و معمولا پایه فلپ بعد از دو ھفته قطع خواھد شد.

بزرگی بیش از اندازه شاخک ھای بینی

مشکلات ساختاری داخل بینی از قبیل بزرگی شاخکھای داخل بینی در نتیجه انحراف تیغه میانی بینی است زیرا شاخک ھای بینی برای برقراری فیزیولوژی بینی شروع به بزرگ شدن می کند تا دور شدن از سپتوم را با پر کردن فضای ایجاد شده جبران کرده و مانع از عبور ھوای ناسالم و تھویه نشده به ریه شود. اصلاح کردن انحراف بینی (سپتوپلاستی) در موارد شدید مستلزم کوچک کردن شاخک بزرگ شده بطور خاص و اصلاح ساختار داخلی بینی بطور کلی است. جا افتادن فیزیولوژی بینی بعد از عمل نیاز به بازه زمانی شش ماھه و گاه یک ساله دارد.

بزرگی بیش از اندازه شاخک ھای بینی

سنگ بینی

به ندرت تجمع مواد معدنی ترشحات بینی در روی جسم خارجی بینی فراموش شده در داخل بینی شکل می گیرد.

اختلال کارکرد دریچه بینی( Dysfunction Valve Nasal)

تنگی دریچه بینی گاھی در اثر قوام ضعیف غضروف دیواره طرفی بینی یا انحراف بینی، و گاھی به شکل عارضه جراحی دیده میشود. در ھر صورت ترمیم و بازسازی آن که برای تنفس راحت ضروری است، مستلزم اصلاح انحراف، تقویت غضروف، پیوند غضروف و حتی پیوند پوست است.

چسبندگی داخل بینی

در جریان عمل جراحی بینی اگر مخاط شاخک بینی و در مقابل آن مخاط سپتوم زخمی شوند، در جریان ترمیم چون فاصله بین شاخک ھا و سپتوم کم است، در محل زخم چسبندگی ایجاد میشود و علاوه بر اختلال در عبور ھوا از بینی، ممکن است مانع انتقال ھوا به مخاط بویائی گردد.

داشتن بینی بد شکل بعد از انجام عمل جراحی زیبایی بینی

این شما ھستید که بعد از اتمام عمل جراحی با مراقبت از بینی و عمل به توصیه ھای پزشک کار او را تکمیل می نمایید. با اینکه مھارت پزشک در انجام عمل جراحی اھمیت زیادی دارد و ممکن است در صورت عدم رعایت مواردی ھمچون روش درست عمل، انجام ندادن پاره ای از کارھا به منظور کوتاه کردن زمان عمل یا کبود نشدن صورت بیمار و … زیبایی بینی را به مخاطره بیاندازد. اما در صورتی که پزشک کار خود را به درستی انجام دھد، چون بدون شک شما مراقبت را با حساسیت انجام میدھید، تنھا چیزی که ممکن است باعث بد شکلی بینی شود، اختلال در پروسه بازسازی بافت ھای آسیب دیده است که نه پزشک و نه بیمار قادر به دخالت در آن نیستند. از آنجا که این اتفاق به ندرت روی میدھد لذا نتیجه جراحی ھای بھترین جراح بینی(دکتر ھادی) معمولا شکل مناسب و ایده آل دارند. و تغییرات استخوان بندی صورت، از قبیل صورت آدنوئیدی (Face Adenoeid ) یا این که مدت ھا است ب خاطر تنفس دھانی نتوانستھ اند خواب راحتی داشتھ باشند. این مشکل نھ تنھا خود بیمار را اذیت می کند بلکه صدای خرخر آنھا بھ ھنگام خواب (خرناس) آنھا اطرافیان را ھم آزار می دھد. در نھایت ازمان و طولانی شدن خرناس منجر به وقفه تنفسی خواب (Apnea Sleep ) می شود کھ خستگی و گاھی خواب آلودگی در طول روز را باعث می شود (اگرچھ زمان وقفھ تنفسی اگر بیش از سی ثانیه باشد ممکن است باعث مرگ در حین خواب بشود.)

داشتن بینی بد شکل بعد از انجام عمل جراحی زیبایی بینی

فاصله بیش از اندازه لب تا بینی

بد نیست بدانید کھ ملاک زیبایی داشتن تناسب بین اعضای صورت است. وقتی لب بالا بلند باشد و فاصله بینی و مدخل دھان در حالت بسته ، بیشتر از نصف مدخل دھان تا زیر چانھ باشد، لب بالا بلند است و در اینگونھ موارد ما جراحی زیبایی بینی و کوتاه کردن و شکل دادن لب بالا(سنترال لیفت) را بطور ھمزمان برای بیمار انجام میدھیم.

امتیاز دهید
نوشتهٔ پیشین
بھترین سن و بھترین زمان برای عمل زیبایی بینی
نوشتهٔ بعدی
تجربه ما ، راهنمای شما

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
دریافت مشاوره (کلیک کنید)